Chương trình ngoại kiểm tra Đông máu RIQAS được thiết kế để theo dõi hiệu suất xét nghiệm của 16 thông số đông máu và các yếu tố đặc biệt. Chúng tôi cung cấp hai chương trình: 5 thông số và đầy đủ 16 thông số để phù hợp với nhu cầu của từng phòng xét nghiệm khác nhau từ đó giúp tiết kiệm chi phí.

 

-          Dạng đông khô để tăng cường độ ổn định.

-          100% huyết tương người.

-          Chương trình chạy mẫu hàng tháng.

Mã sản phẩm

RQ9135A (5 thông số)

RQ9135B (16 thông số)

Đóng gói

12 x 1ml

Dạng mẫu

Đông khô

Tần suất chạy mẫu

Hàng tháng

Thời gian bắt đầu

Tháng 01

Thông số (RQ9135A)

Antithrombin III

APTT

 

Fibrinogen

Prothrombin Time (PT)

 

Thrombin Time (TT)

Thông số

(RQ9135B)

 

Antithrombin III (ATIII)

Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT)

Fibrinogen

Prothrombin Time (PT)

 

 

Thrombin Time (TT)

Factor II

Factor V

Factor VII

Factor VIII

Factor IX

 

Factor X

Factor XI

Factor XII

Plasminogen

Protein C

Protein S