Danh mục HDSD hóa chất, vật tư tiêu hao sử dụng cho máy định danh vi khuẩn MALDI Biotyper:

 
STT Tên sản phẩm HDSD
1 MBT Biotarget 96 Tải về
2 IVD Matrix HCCA-Portioned Tải về
3 IVD Sepsityper kit Tải về
4 Bacterial Test Standard Tải về

 


Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Trần Danh

TD MEDICAL EQUIPMENT Co,.Ltd

Tel: (+ 84) 28 22 536 106  

Email: tdmedical@tdmedical.vn