Chương trình Ngoại kiểm Miễn dịch được thiết kế để theo dõi hiệu suất xét nghiệm của đến 55 thông số miễn dịch bao gồm cả thuốc trị liệu, hormones, dấu ấn khối u.

 

-          Dạng đông khô để tăng cường độ ổn định

-          100% huyết thanh người.

-          Chương trình chạy mẫu hàng tháng

Mã sản phẩm

RQ9130

Đóng gói

12 x 5ml

Dạng mẫu

Đông khô

Tần suất chạy mẫu

Hàng tháng

Thời gian bắt đầu

Tháng 01

Thông số: 55

 

1-25-OH-Vitamin D (Pilot)

25-OH-Vitamin D (Pilot)

17-OH-progesterone

ACTH (Pilot)

AFP

Aldosterone (Pilot)

Amikacin (Pilot)

Androstenedione (Pilot)

2-microglobulin

C-peptide (Pilot)

CA125

CA15-3

CA19-9

IgE

Insulin

LH

Oestradiol

Paracetamol (Pilot)

Parathyroid Hormone

Phenobarbital (Pilot)

 

 

Phenytoin

Carbamazepine

CEA

Cortisol

DHEA, Unconjugated

DHEA-S

Digoxin

Estriol, Total (Pilot)

Ethosuximide (Pilot)

Ferritin

Folate

Free T3

Free T4

Free testosterone (Pilot)

FSH

GH

Gentamicin (Pilot)

hCG

 

 

Primidone (Pilot)

Progesterone

Prolactin

PSA

PSA, Free

Salicylate (Pilot)

Sex Hormone Binding Globulin (Pilot)

T3

T4

Testosterone

Theophylline

Thyroglobulin

Tobramycin (Pilot)

TSH

Valproic acid

Vancomycin (Pilot)

Vitamin B12