Chương trình ngoại kiểm tra Sinh hóa RIQAS được thiết kế để theo dõi hiệu suất xét nghiệm của 50 thông số bao gồm sinh hóa thường qui, bộ mỡ, hormones và kim loại vi lượng.

 

-          Dạng đông khô để tăng cường độ ổn định.

-          Dựa trên huyết thanh người.

-          Chương trình chạy mẫu hàng tháng.

-          Cung cấp giá trị của phương pháp tham khảo cho 12 thông số.

Chi tiết

 

Mã sản phẩm

RQ9128

Đóng gói

12 x 5ml

Dạng mẫu

Đông khô

Tần suất chạy mẫu

Hàng tháng

Thời gian bắt đầu

Tháng 01

Thông số: 50

 

Acid phosphatase, prostatic

Acid phosphatase, total

Albumin

ALP

ALT (ALAT)

Amylase, pancreatic

Amylase, total

AST

Bicarbonate

Bile acids

Bilirubin, direct

Bilirubin, total

Calcium, ionised

Calcium, total

Chloride*

Cholinestease (Pilot)

 

 

Cholesterol

CK, total (CPK)

Copper

Creatinine*

D-3-hydroxybutyrate

Fructosamine (pilot)

Free T3

Free T4

Gamma GT

GLDH

Glucose*

HBDH

HDL-Cholesterol

Iron

Lactate (Pilot)

LD (LDH)

Lipase

 

 

 

Lithium*

Magnesium*

NEFA (pilot)

Osmolality

Phosphate, inorganic

Potassium*

Protein, total*

PSA

Sodium*

TIBC

Total T3

Total T4

Triglycerides*

TSH

Urea

Uric acid*

Zinc