Nội kiểm Miễn dịch của Randox cung cấp giá trị đích và ngưỡng cho  51 thông số xét nghiệm bao gồm các hocmon sinh dục, tuyến giáp, các xét nghiệm chức năng thận thuốc điều trị và vitamins.

 

-          Dạng đông khô giúp nâng cao độ ổn định

-          100% huyết thanh người

-          Cung cấp giá trị đích cho 51 thông số

-          Nồng độ Ferritin và Vitamin B12 phù hợp cho việc theo dõi sự thiếu máu

-          Nồng độ TSH khoảng 0.11 MicroU/ml ở level 1

-          Ổn định đến khi hết hạn ở +2-8oC

-          Ổn định sau hoàn nguyên 7 ngày ở +2-8oC hoặc 4 tuần ở -20oC

Thông số: 51

 

 

ACTH

Acetaminophen

AFP

Aldosterone

Amikacin

B2 Microglobulin

CEA

Carbamazepine

C peptide

hCG

Cortisol

DHEA Sulphate

Digoxin

Estriol

Ethosuximide

 

 

 

Ferritin

Folate

Free T3

Free T4

FSH

Gentamicin

Growth Hormone

IgE

Insulin

Leutinising Hormone Oestradiol

Phenobarbital

Phenytoin

Progesterone

Primidone

Prolactin

PSA (Free)

PSA (Total)

 

PTH

17-OH-Progesterone

Salicylate

SHBG

Testosterone

Testosterone (free) Theophylline

Thyroglobulin

Total T3

Total T4

Tobramycin

TSH

T Uptake

Valproic Acid

Vancomycin

Vitamin B12

1-25-(OH)2 Vitamin D

25-OH-Vitamin D

 

 

Tên sản phẩm

Đóng gói

Mã sản phẩm

 

Immunoassay Premium Level 1

 

 

10 x 5ml

 

IA2638

 

Immunoassay Premium Level 2

 

 

10 x 5ml

 

IA2639

 

Immunoassay Premium Level 3

 

 

10 x 5ml

 

IA2640

 

Immunoassay Premium Tri-Level

 

 

4 x 3 x 5ml

 

IA2633