Là loại nội kiểm sử dụng trong tổng phân tích nước tiểu. Giá trị được cung cấp cho 13 thông số xét nghiệm khác nhau, phù hợp cho tất cả các hệ thống máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động và tự động.

-          Dạng lỏng sử dụng ngay

-          100% thành phần từ nước tiểu người

-          Cung cấp phạm vi kết quả cho 13 thông số

-          Thích hợp cho các xét nghiệm Point of Care

-          Ổn định cho đến khi hết hạn ở +2-8oC

-          Ổn định sau mở lọ 30 ngày

 

Thông số: 13

 

 

Albumin

Bilirubin

Blood

Creatinine

Glucose

 

 

hCG

Ketones

Leukocytes

Nitrite

 

 

pH

Protein

Specific Gravity

Urobilinogen