Nội kiểm Randox Acusera Protein đặc hiệu cung cấp giá trị cho 27 thông số, bao gồm immunoglobulins, complement protein, inflammatory protein, carrier/storage protein. Giá trị đích và ngưỡng được cung cấp cho cả hai phương pháp immunoturbidimetric và nephelometric.

 

-          Dạng lỏng sử dụng ngay

-          100% huyết thanh người

-          Cung cấp giá trị đích cho 27 thông số

-          Ổn định cho đến khi hết hạn ở +2-8oC

-          Ổn định sau khi mở lọ 30 ngày ở +2-8oC

Thông số: 27

 

 

AFP

Albumin

Alpha-1-Antitrypsin

Alpha-1-Acid Glycoprotein Alpha-2-Macroglobulin

ASO

Anti-thrombin III

Beta-2-Microglobulin Ceruloplasmin

 

 

Complement C3

Complement C4

C-Reactive Protein

Ferritin

Haptoglobin

IgA

IgE

IgG

IgM

 

 

Kappa Light Chain

Kappa Light Chain (Free) Lambda Light Chain

Lambda Light Chain (Free)

Prealbumin

Rheumatoid Factor

Retinol Binding Protein Total Protein

Transferrin

 

 

Tên sản phẩm

Đóng gói

Mã sản phẩm

 

Specific Protein Control Level 1

 

 

3 x 1ml

 

PS2682

 

Specific Protein Control Level 2

 

 

3 x 1ml

 

PS2683

 

Specific Protein Control Level 3

 

 

3 x 1ml

 

PS2684