Nội kiểm Sinh hóa Acusera của Randox được thiết kế để theo dõi độ chính xác và lặp lại.  Giá trị được cung cấp cho các máy và phương pháp cụ thể cho 70 thông số, bao gồm bộ mỡ, marker tim mạch, thuốc điều trị, miễn dịch, protein, sinh hóa thường qui và kim loại vi lượng. Giá trị cho điện di cũng được cung cấp ở dạng phần trăm của protein tổng số.

 

-          Dạng đông khô để tăng cường độ ổn định

-          Dựa trên huyết thanh người

-          Cung cấp giá trị đích cho 70 thông số

-          Giá trị thẩm thấu: Level 2 300 mOsm/kg, Level 3 370 mOsm/kg

-          Ổn định cho đến khi hết hạn ở +2-80C

-          Độ ổn định sau hoàn nguyên là 7 ngày ở +2-80C hoặc 4 tuần ở -200C

Thông số: 70

 

Alpha-1-Globulin (Electrophoresis)

Alpha-2-Globulin (Electrophoresis)

Alpha-HBDH

Acid Phosphatase (Non-Prostatic)

Acid Phosphatase (Prostatic)

Acid Phosphatase (Total)

Albumin

Albumin (Electrophoresis)

Alkaline Phosphatase

ALT

Amylase Pancreatic

Amylase Total

Apolipoprotein A-1

Apolipoprotein B

AST

Beta-1-Globulin (Electrophoresis)

Bicarbonate

Bile Acids

Bilirubin Direct

Bilirubin Total

Calcium

Chloride

Cholesterol

Cholinesterase

CK Total

Copper

 

Cortisol

Creatinine

D-3-Hydroxybutyrate

Digoxin

Folate

Free T4

Gamma-Globulin (Electrophoresis)

Gentamicin

Gamma-GT

GLDH

Glucose

HDL Cholesterol

Immunoglobulin A

Immunoglobulin G

Immunoglobulin M

Iron

Lactate

LAP

LDH

Lipase (Colorimetric)

Lipase (Turbidimetric)

Lithium

 

Magnesium

NEFA

Osmolality

Paracetamol

Phosphate Inorganic

Potassium

Protein Total

PSA Total

Salicylate

Sodium

Theophylline

Thyroid Stimulating Hormone

TIBC

Tobramycin

Total T3

Total T4

Transferrin

Triglycerides

Urea

Uric Acid

Vitamin B12

Zinc

 

 

 

Tên sản phẩm

Đóng gói

Mã sản phẩm

 

Human Assayed Multi-Sera Level 2

 

 

20 x 5ml

 

HN1530

 

Human Assayed Multi-Sera Level 3

 

 

20 x 5ml

 

HE1532

 

Human Assayed Multi-Sera Level 2 and 3

 

 

10 x 5ml

 

HS2611