Lọ cấy dịch cơ thể HB&L Sabouraud (chuyên dùng cấy nấm):

 

HB&L Sabouraud là lọ chuyên dùng để nuôi cấy và phát hiện các chủng nấm hiếu khí có trong mẫu dịch cơ thể, được dùng riêng cho các dòng máy của hãng Alifax với công nghệ Light Scattering, cho phép nuôi cấy, đọc và báo cáo kết quả ở dạng CFU/ml.

Mỗi lọ HB&L Sabouraud chứa 2 ml dịch nuôi cấy vô trùng, thể tích mẫu cần thiết để tiêm vào lọ là 0.5 ml. Thời gian nuôi cấy ít nhất là 24 giờ, ngưỡng phát hiện có thể tùy chỉnh đến 0 CFU/ml.